บทบาทของการเสริมสร้างพลังอำนาจสตรีและความเท่าเทียมทางเพศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนึ่งในวาระสำคัญในระบบสังคมทั่วโลกคือการให้อำนาจแก่สตรีและบรรลุความเสมอภาคทางเพศซึ่งจะส่งผลให้สถานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิงมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลริเริ่มโครงการต่างๆของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ การสำรวจหลายครั้งได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดบทบาทของสตรีในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศในการเรียกการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่าการใช้กำลังแรงงานของสตรียังคงอยู่ในระดับน้อยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ นอกจากนี้ยังได้ข้อสรุปว่าผู้หญิงยังคงมีสถานที่ในสังคมที่มีโอกาสน้อยมากในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของมณฑล เรื่องนี้ไปโดยไม่บอกว่าแม้ว่าจะมีสิทธิพิเศษหลายประการที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสตรี แต่มีหลายกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิเหล่านี้อย่างมากซึ่งส่งผลต่อความสมดุลของสังคม เห็นได้ชัดว่าจนถึงเวลาที่ผู้หญิงมีอำนาจอย่างเต็มที่และบรรลุความเสมอภาคทางเพศในสังคมผู้หญิงจะไม่สามารถมีบทบาทสำคัญในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองได้

การเสริมสร้างศักยภาพเป็นกระบวนการทางสังคมหลายมิติที่ช่วยให้บุคคลและชุมชนได้รับการควบคุมที่ต้องการในชีวิตของตน ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ส่งเสริมอำนาจที่เหมาะสมในบุคคลที่พวกเขาจะใช้ในลักษณะที่ถูกต้องในชีวิตชุมชนและสังคมของพวกเขาสำหรับการทำไปกับประเด็นต่างๆ เมื่อการเพิ่มขีดความสามารถนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับชุมชนสตรีขึ้นไปสิ่งนี้เรียกว่าการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรี การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในหลายวาระที่ทั่วทั้งประเทศทั่วโลก นี่เป็นความจริงที่เห็นได้ชัดว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศในประเทศกำลังพัฒนาเป็นสิ่งที่ลุกลามอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ๆ

คำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคือการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนา นี้ได้รับการสังเกตว่ามุมมองการพัฒนาได้ค่อยๆเปลี่ยนไปยังจุดที่เรารับรู้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักของการพัฒนาในยุค 50 และยุค 60 คือการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในยุค 70 การให้ความสำคัญกับส่วนใหญ่ย้ายไปต่าง ๆ เช่นเรื่องการกระจายรายได้และการพัฒนาสังคม การเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนจนและคนรวยเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ในทศวรรษต่อ ๆ มาการให้ความสำคัญได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องสำคัญในการปกป้องสภาพแวดล้อมพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของยุคปัจจุบันได้โดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ดังนั้นแนวคิดโดยสรุปแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องการการพัฒนาแบบครบวงจรและครบวงจร

มีการศึกษาค้นคว้าหลายเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถทำได้หากปราศจากการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรี การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงในที่สุดจะส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจธรรมาภิบาลการพัฒนาทางการเมืองและการพัฒนาสังคม

ผู้หญิงในพื้นที่ชนบทหลายแห่งยังขาดโอกาสที่เหมาะสมในการได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสนับสนุนทางการเงิน นอกจากนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบทในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมและทำให้ผู้หญิงไม่สามารถพัฒนาทักษะได้ดี เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้สตรีที่ยังหลงเหลือผู้สังเกตการณ์ที่ไม่โต้ตอบและไม่สามารถมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจได้ ดังนั้นการให้ความสำคัญมากขึ้นคือการให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่สตรีที่อยู่ในซอกมุมและมุมของประเทศ

ในที่สุดเราสามารถสรุปได้ว่าการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรีและขยายการเป็นตัวแทนที่ถูกต้องในอวัยวะที่บังคับใช้กฎหมายและการออกกฎหมายจะช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา คำแนะนำที่สำคัญควรประกอบด้วยมาตรการต่อไปนี้

– การส่งเสริมการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรีและทำให้เกิดการใช้แรงงานอย่างถูกต้องซึ่งในที่สุดจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

– การให้การศึกษาและการบำรุงรักษาสุขภาพของสตรีอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาการทางสังคม

– เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสตรีและให้ความเป็นตัวแทนอย่างเท่าเทียมกันในระดับต่างๆของการตัดสินใจในหน้าที่ต่างๆ

– การคุ้มครองสิทธิสตรีเพื่อทำให้ชุมชนสตรีมีส่วนร่วมในเวทีทางสังคมเศรษฐกิจเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รู้สึกฟรีเพื่อแบ่งปันมุมมองข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคุณด้านล่าง

นี่เป็นส่วนสำคัญของการเขียน ใช้เวลาสักครู่หนึ่งจากช่วงเวลาที่วุ่นวายของคุณเพื่ออ่านเรื่องนี้และแบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นของคุณ